About Hung Trí

Công Ty CP Công Nghi?p L?nh Hung Trí chuyên thi?t k?, thi công, l?p d?t và b?o trì kho l?nh. Bên c?nh dó chúng tôi còn là nhà phân ph?i Màn nh?a PVC Extruflex c?a Pháp,Qu?t ch?n gió Outlai,C?a cu?n t?c d? cao Maviflex c?a Pháp.... Liên h? : Mr Phát 0913 033 009

  • Location: Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • Website: hungtri.vn
  • Hot
  • Latest