About Thinh Phat

Công ty VLXD Tru?ng Th?nh Phát chuyên cung c?p h?u h?t các s?n ph?m ph?c v? trong xây d?ng dân d?ng cung nhu công nghi?p.V?i g?n 10 nam trong linh v?c cung c?p tôn ,thép, xà g? t?i th? tru?ng Tp. H? Chí Minh Công ty VLXD Tru?ng Th?nh Phát Tr? s? chính: 78 Hoàng Qu?c Vi?t, Phú M?, Qu?n 7, H? Chí Minh Gmail: vatlieuxaydungquan7@gmail.com SÐT: 0937 959 666 - 0908 646 555 Website: https://vlxdtruongthinhphat.com/

  • Hot
  • Latest