About Kamz Islam

????????(?????)??????????? [¯_K¯_][¯_a¯_][¯_m¯_][¯_r¯_][¯_u¯_][¯_l¯_] [¯_I¯_][¯_s¯_][¯_l¯_][¯_a¯_][¯_m¯_] lï?e??øøl f? !!! ?he? ÿøu lø?e ?ø?es?? i? ÿø?? lïfe, thï?g? ?ha?ge ?traïghta?aÿ, ?ee? ÿø?? frïe??? a?? fa?ïlÿ ?lø?e ?ø? theÿ a?e the ?ø?t ï??ø?ta?t thï?g? the?e. - lïfe? ?hø?t, ?ø lï?e e?e?ÿ?aÿ lï?e ït? ÿø?? la?t - ÿø? ø?lÿ lï?e ø??e, ??t ïf ÿø? ?ø?? ït ?ïght, ø??e ï? e?ø?gh - ????t ta?e? fø?e?e? tø gaï? ??t le?? the? a ?e?ø?? tø løø?e - ???th ï?, e?e?ÿ?ø?ÿ? gøï?g tø h??t ÿø?, ÿø? ???t gø

  • Location: Kingston, Jamaica
  • Hot
  • Latest