About Hung Phat

Công ty chuyên kinh doanh các m?t hàng: Thép xây d?ng , thép h?p, thép ?ng , thép cu?n các lo?i, thép hình ch? U, I, V , ph? ki?n thép hàn, ph? ki?n thép ?ng, m?t bích, cóc n?i, ph? ki?n ren, van .vv... M?i nhu c?u c?a Quý khách hàng s? du?c dáp ?ng m?t cách nhanh chóng và hi?u qu? b?t ng? khi d?n v?i Công ty S?t thép xây d?ng Hùng Phát Steel.

  • Hot
  • Latest