About Chungcu rubycity

Chung cu Ruby City CT2 là d? án có v? trí d?c d?a, thu?n l?i giao thông, giao thuong, thu?n ti?n cho vi?c di l?i và sinh ho?t c?a các gia dình. D? án Ruby cty CT2 Phúc l?i x?ng dáng là can h? ch?t lu?ng cao c?p nh?t Long Biên Ð?a Ch?: 317 Phúc L?i, Long Biên, Hà N?i Ði?n Tho?i: 0901 312 999 Email: chungcurubycityct2@gmail.com Website: https://chungcurubycityct2.com/

  • Hot
  • Latest